PAR IESTĀDI

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Dardedze (turpmāk tekstā – Iestāde) ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kas īsteno speciālās mazākumtautības pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas) atbilstoši izglītības iestādes nolikumam, nodrošinot atbalstošu vidi bērniem ar speciālām vajadzībām un veicinot valsts valodas apguvi.

Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas izglītības programmas, kas ir izglītojošo darbību reglamentējoši dokumenti:

 • speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods: 0101 56 11);
 • speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods: 0101 58 11).
 • speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods: 0101 57 11);
 • speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods: 0101 59 11).

Iestādes juridiskā adrese: Slokas ielā 209, Rīga, LV-1069.

Iestādē uzņem izglītojamos no trīs gadu vecuma. Izglītojamo uzņemšana Iestādē un atskaitīšana no tās notiek ar Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību.

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojamo ar speciālajām vajadzībām attīstību veicinoša izglītošana un audzināšana.

Iestādes darbības mērķis ir – profesionāli un kvalitatīvi sagatavot pirmsskolas vecuma izglītojamo ar speciālajām vajadzībām (turpmāk – izglītojamie) pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Uzdevumi Iestādes mērķa sasniegšanai ir:

 • nodrošināt atbilstošu vidi un programmu saturu atbilstoši izglītojamo spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim;
 • veicināt izglītojamiem iniciatīvas, zinātkāres un izziņas darbības aktivitātes attīstību;
 • dot iespēju izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, garīgas veselības traucējumiem, garīgas attīstības traucējumiem un smagiem garīgas attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem iegūt zināšanas, iemaņas un prasmes atbilstoši viņu spējām un veselības stāvoklim;
 • rūpēties par izglītojamo drošību un veselību;
 • veicināt pedagogu, ārstniecības un atbalsta personāla, likumisko pārstāvju  sadarbību izglītojamo izglītošanā un audzināšanā.

Pedagoģisko procesu Iestāde organizē rotaļnodarbībās un ārpus rotaļnodarbībās rotaļdarbībā visas dienas laikā attīstošā vidē sadarbībā ar vecākiem:

 • visai izglītojamo grupai,
 • izglītojamo apakšgrupai,
 • individuāli;
 • rotaļdarbībā.